Privatumo politika

Privatumo politika

Toliau pateiktoje privatumo politikoje išdėstyti Naudotojų, kurie naudojasi Paslauga elektroninių paslaugų teikimo tikslais, duomenų saugojimo ir prieigos prie jų Prietaisuose principai, taip pat Naudotojų asmens duomenų, kuriuos jie asmeniškai ir savanoriškai pateikė naudodamiesi Paslaugoje esančiomis priemonėmis, rinkimo ir tvarkymo principai.

Ši privatumo politika yra neatsiejama Paslaugų teikimo sąlygų dalis, kurioje išdėstyti Paslauga besinaudojančių Naudotojų principai, teisės ir pareigos.

§1 Apibrėžimai

 

 • Paslauga - interneto paslauga "toyzee.live", veikianti adresu https://toyzee.live/.
 • Išorinė paslauga - su Administratoriumi bendradarbiaujančių partnerių, paslaugų teikėjų ar klientų svetainės.
 • Svetainės / duomenų administratorius - Svetainės administratorius ir duomenų administratorius (toliau - Administratorius) yra Toyl Gvidas Bagdanavičius, registruota buveinė Žygio g. 91, LT-08234 Vilnius, Lithuania
 • Vartotojas - fizinis asmuo, kuriam Administratorius teikia paslaugas elektroniniu būdu per Svetainę.
 • Įrenginys - elektroninis įrenginys su programine įranga, kuriuo Naudotojas naudojasi Svetaine.
 • Slapukai - tekstiniai duomenys, renkami failų, patalpintų Vartotojo įrenginyje, forma.
 • RODO - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 • Asmens duomenys - informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (toliau - duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą, pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba pagal vieną ar kelis fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 • Duomenų tvarkymas - operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, tvarkymas, organizavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, paieška, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip padarant juos prieinamus, lyginimas ar derinimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas;
 • Apribojimas tvarkyti - tai saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.
 • Profiliavimas - tai bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius asmens veiksnius, visų pirma analizuoti ar prognozuoti aspektus, susijusius su to asmens veikla, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta ar judėjimu.
 • Sutikimas - duomenų subjekto sutikimas - laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas valios pareiškimas, kuriuo duomenų subjektas pareiškimu arba aiškiu teigiamu veiksmu duoda sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis.
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimas - saugumo pažeidimas, dėl kurio atsitiktinai ar neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, neleistinai atskleidžiami arba neleistinai prieinami perduodami, saugomi ar kitaip tvarkomi asmens duomenys.
 • Pseudonimizavimas - asmens duomenų tvarkymas taip, kad jų nebegalima priskirti konkrečiam duomenų subjektui nenaudojant papildomos informacijos, su sąlyga, kad tokia papildoma informacija saugoma atskirai ir jai taikomos techninės ir organizacinės priemonės, kurios neleidžia jos priskirti fiziniam asmeniui, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
 • Anonimizavimas - duomenų anonimizavimas yra negrįžtamas duomenų operacijų procesas, kurio metu sunaikinami ir (arba) perrašomi "asmens duomenys", todėl konkretaus įrašo neįmanoma identifikuoti ar susieti su konkrečiu naudotoju ar asmeniu.


§2 Duomenų apsaugos pareigūnas

Pagal BDAR 37 straipsnį duomenų valdytojas nėra paskyręs duomenų apsaugos pareigūno.

Su duomenų, įskaitant asmens duomenis, tvarkymu susijusiais klausimais kreipkitės tiesiogiai į administratorių.


§3 Slapukų tipai

 • Vidiniai slapukai - failai, kuriuos Paslaugos duomenų perdavimo sistema talpina ir nuskaito iš Vartotojo įrenginio.
 • Išoriniai slapukai - failai, kuriuos Vartotojo Prietaise talpina ir skaito išorinių Paslaugų teleinformacinės sistemos. Išorinių Paslaugų scenarijai, kurie gali įrašyti slapukus į Naudotojo įrenginius, buvo sąmoningai patalpinti į Svetainę per Svetainėje prieinamus ir įdiegtus scenarijus ir paslaugas.
 • Sesijos slapukai - failai, kuriuos Paslauga talpina ir nuskaito iš Vartotojo įrenginio per vieną konkretaus įrenginio sesiją. Pasibaigus sesijai, failai ištrinami iš naudotojo įrenginio.
 • Nuolatiniai slapukai - failai, kuriuos Svetainė įrašo ir nuskaito iš Naudotojo įrenginio, kol jie bus ištrinti rankiniu būdu. Pasibaigus Įrenginio sesijai, failai nėra automatiškai ištrinami, nebent Naudotojo įrenginio konfigūracijoje nustatyta, kad pasibaigus Įrenginio sesijai slapukai būtų ištrinami.

 

§4 Duomenų saugojimo saugumas

 • Slapukų saugojimo ir skaitymo mechanizmai - Vartotojo įrenginyje ir Svetainėje saugomų slapukų saugojimo, skaitymo ir keitimosi duomenimis mechanizmai įgyvendinami naudojant integruotus interneto naršyklių mechanizmus ir neleidžia iš Vartotojo įrenginio ar kitų Vartotojo aplankytų svetainių gauti kitų duomenų, įskaitant asmeninius duomenis ar konfidencialią informaciją. Virusų, Trojos arklių ir kitų kirminų perkėlimas į Naudotojo įrenginį taip pat praktiškai neįmanomas.
 • Vidiniai slapukai - Administratoriaus naudojami slapukai yra saugūs Vartotojo įrenginiui ir juose nėra scenarijų, turinio ar informacijos, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui arba Vartotojo naudojamo įrenginio saugumui.
 • Išorės slapukai - Administratorius deda visas pastangas, kad patikrintų ir atrinktų paslaugų partnerius, atsižvelgdamas į naudotojo saugumą. Administratorius bendradarbiavimui renkasi gerai žinomus, stambius partnerius, kuriais visuomenė pasitiki. Tačiau Administratorius negali visiškai kontroliuoti išorinių partnerių slapukų turinio. Administratorius neatsako už slapukų saugumą, jų turinį ir jų naudojimą naudojant paslaugoje įdiegtus scenarijus, gaunamus iš išorinių tarnybų pagal licenciją, kiek tai leidžia įstatymai. Partnerių sąrašas pateikiamas toliau Privatumo politikoje.
 • Slapukų kontrolė
1. Vartotojas bet kuriuo metu gali savarankiškai pakeisti kiekvienos svetainės išsaugotų slapukų saugojimo, ištrynimo ir prieigos prie jų nustatymus.

2. Informacijos, kaip išjungti slapukus populiariausiose naršyklėse, rasite svetainėje: kaip išjungti slapukus arba pas vieną iš nurodytų paslaugų teikėjų:


-Slapukų tvarkymas "Chrome" naršyklėje
-Slapukų tvarkymas naudojant "Opera" naršyklę
-Slapukų valdymas programoje "FireFox
-Slapukų valdymas programoje "Edge
-Safari" slapukų valdymas
-Slapukų tvarkymas "Internet Explorer 11" naršyklėje


3. Vartotojas bet kuriuo metu gali ištrinti visus slapukus, kurie jau yra išsaugoti naudojant Vartotojo įrenginio, per kurį Vartotojas naudojasi Svetainės paslaugomis, įrankius.

 

 • Grėsmės iš Vartotojo pusės - Administratorius naudoja visas įmanomas technines priemones, kad užtikrintų slapukuose įrašytų duomenų saugumą. Tačiau reikėtų pažymėti, kad šių duomenų saugumo užtikrinimas priklauso nuo abiejų šalių, įskaitant ir naudotojo veiklą. Administratorius neatsako už šių duomenų perėmimą, Vartotojo seanso apsimetinėjimą ar jų ištrynimą dėl sąmoningos ar nesąmoningos Vartotojo veiklos, virusus, Trojos arklius ir kitas šnipinėjimo programas, kuriomis gali būti arba buvo užkrėstas Vartotojo įrenginys. Siekdami apsisaugoti nuo šių grėsmių, naudotojai turėtų laikytis naudojimosi internetu taisyklių.
 • Asmens duomenų saugojimas - Administratorius užtikrina, kad deda visas pastangas, jog Vartotojų savanoriškai įvesti tvarkomi asmens duomenys būtų saugūs, prieiga prie jų būtų ribota ir vykdoma pagal jų paskirtį ir tvarkymo tikslus. Administratorius taip pat užtikrina, kad deda visas pastangas, kad apsaugotų turimus duomenis nuo praradimo, naudodamas tinkamas fizines ir organizacines apsaugos priemones.

 

§5 Slapukų naudojimo tikslai

 • Gerinti ir palengvinti prieigą prie Svetainės
 • Tinklalapio pritaikymas naudotojams
 • Prisijungimo prie svetainės įgalinimas
 • Rinkodara ir pakartotinė rinkodara išorinėse svetainėse
 • Skelbimų aptarnavimo paslaugos
 • Prisijungimo paslaugos
 • Statistikos tvarkymas (naudotojai, apsilankymų skaičius, įrenginių tipas, nuorodos ir t. t.)
 • Daugialypės terpės paslaugų teikimas
 • Bendruomenės paslaugų teikimas

§6 Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Vartotojų savanoriškai pateikti asmens duomenys tvarkomi vienu iš šių tikslų:

 • Elektroninių paslaugų diegimas:
 1. Vartotojo paskyros Svetainėje ir su ja susijusių funkcijų registravimo ir priežiūros paslaugos
 2. Naujienlaiškio paslaugos (įskaitant reklaminio turinio siuntimą gavus sutikimą).
 3. Dalijimosi informacija apie Svetainėje paskelbtą turinį su socialiniais tinklais ar kitomis svetainėmis paslauga.
 • Administratoriaus bendravimas su Naudotojais su Paslauga ir duomenų apsauga susijusiais klausimais
 • Administratoriaus teisėtų interesų užtikrinimas.

Anonimiškai ir automatiškai surinkti duomenys apie Naudotojus tvarkomi vienu iš šių tikslų:

 • Statistikos tvarkymas
 • Pakartotinė rinkodara
 • Skelbimų, pritaikytų prie naudotojų pageidavimų, pateikimas
 • valdyti partnerių programas.
 • Administratoriaus teisėtų interesų užtikrinimas

§7 Išorės paslaugų slapukai

Administratorius Svetainėje naudoja partnerių, kurie gali Naudotojo Įrenginyje įrašyti savo slapukus, javascript ir žiniatinklio komponentus. Atkreipkite dėmesį, kad naršyklės nustatymuose galite patys nuspręsti, kokius slapukus leidžiama naudoti atskirose svetainėse. Toliau pateikiamas partnerių arba jų paslaugų, įdiegtų Svetainėje, kurie gali naudoti slapukus, sąrašas:

 • Daugialypės terpės paslaugos:
  -"YouTube"
 • Socialinės ir (arba) susijusios paslaugos:
  (registracija, prisijungimas, dalijimasis turiniu, bendravimas ir t. t.).
  -"Facebook"
 • Turinio dalijimosi paslaugos:
  -"Instagram"
 • Naujienlaiškio paslaugos:
  -"MailChimp"
 • Skelbimų aptarnavimo paslaugos ir partnerių tinklai:
  -"Google Adsense
  -"MyLead"
 • Bėgimo statistika:
  -"Google Analytics
  -"WordPress" statistika (Automattic Inc.)
  -"Facebook Analytics" programėlėms

Trečiųjų šalių teikiamų paslaugų Administratorius nekontroliuoja. Šie subjektai gali bet kada pakeisti savo paslaugų teikimo sąlygas, privatumo politiką, duomenų tvarkymo tikslą ir slapukų naudojimą.

§8 Renkamų duomenų tipai

Svetainėje renkami duomenys apie Naudotojus. Dalis duomenų renkama automatiškai ir anonimiškai, o dalis duomenų yra asmens duomenys, kuriuos savanoriškai pateikia naudotojai, registruodamiesi tam tikroms Svetainės siūlomoms paslaugoms.

Automatiškai renkami anoniminiai duomenys:

 • IP adresas
 • Naršyklės tipas
 • Ekrano skiriamoji geba
 • Apytikslė vieta
 • Pasiekiami polapiai
 • Laikas, praleistas atitinkamame papildomame puslapyje
 • Operacinės sistemos tipas
 • Ankstesnio tinklalapio adresas
 • Nuorodinės svetainės adresas
 • Naršyklės kalba
 • Interneto ryšio greitis
 • Interneto paslaugų teikėjas
 • Demografiniai duomenys (amžius, lytis)
Registracijos metu surinkti duomenys:

 

 • Vardas / pavardė / slapyvardis
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • IP adresas (renkamas automatiškai)

Duomenys, renkami prenumeruojant naujienlaiškio paslaugą

 • Vardas / pavardė / slapyvardis
 • El. pašto adresas
 • IP adresas (renkamas automatiškai)


Informacija, renkama, kai rašote komentarą

 • Vardas / slapyvardis
 • IP adresas (renkamas automatiškai)

Kai kurie duomenys (be identifikavimo informacijos) gali būti saugomi slapukuose. Dalis duomenų (be identifikavimo informacijos) gali būti perduodama statistikos paslaugų teikėjui.

 

§9 Trečiųjų šalių prieiga prie asmens duomenų

Paprastai vienintelis Naudotojų pateiktų asmens duomenų gavėjas yra Administratorius. Duomenys, surinkti teikiant paslaugas, nėra perduodami ar perparduodami trečiosioms šalims.

Prieigą prie duomenų (paprastai pagal duomenų tvarkymo pavedimo sutartį) gali turėti subjektai, atsakingi už infrastruktūros ir paslaugų, būtinų paslaugai teikti, priežiūrą, t. y:

 • Prieglobos įmonės, teikiančios administratoriui prieglobos ar susijusias paslaugas.
 • Įmonės, tarpininkaujančios atliekant mokėjimus internetu už Paslaugoje siūlomas prekes ar paslaugas (jei Paslaugoje atliekami pirkimo sandoriai).

Pavedimas tvarkyti asmens duomenis - Naujienlaiškis

Administratorius, norėdamas teikti naujienlaiškio paslaugą, naudojasi trečiosios šalies paslaugų teikėjo "MailChimp" paslaugomis. Naujienlaiškio prenumeratos formoje įvesti duomenys perduodami, saugomi ir apdorojami trečiosios šalies paslaugų teikėjo tarnyboje.

Informuojame, kad nurodytas partneris gali keisti nurodytą privatumo politiką be administratoriaus sutikimo.

Asmens duomenų tvarkymo patikėjimas - prieglobos, VPS arba paskirtojo serverio paslaugos

Svetainei paleisti Administratorius naudojasi išorinio prieglobos, VPS arba dedikuotų serverių paslaugų teikėjo paslaugomis - https://seohost.pl/polityka-prywatnosci> SeoHost sp. z o.o. Visi svetainėje surinkti ir tvarkomi duomenys saugomi ir tvarkomi Lenkijoje esančioje paslaugų teikėjo infrastruktūroje. Galimas priėjimas prie duomenų dėl paslaugų teikėjo darbuotojų atliekamų techninės priežiūros darbų. Prieigą prie tokių duomenų reglamentuoja Administratoriaus ir paslaugų teikėjo sudaryta sutartis.

Duomenų tvarkymas mokėjimų internetu atveju

Mokėjimų internetu apdorojimo atveju visus mokėjimo duomenis naudotojas tiesiogiai perduoda mokėjimo tvarkytojui - https://www.przelewy24.pl ir https://www.mbank.pl. Tada šis subjektas perduoda administratoriui pasirinktus duomenis, reikalingus sandoriui užbaigti. Duomenų perdavimą reglamentuoja Administratoriaus ir Paslaugų teikėjo sudaryta sutartis.

 

§10 Asmens duomenų tvarkymas

Vartotojų savanoriškai pateikti asmens duomenys:

 • Asmens duomenys nebus perduodami už Europos Sąjungos ribų, nebent jie būtų paskelbti dėl individualaus naudotojo veiksmo (pvz., komentaro ar įrašo įvedimo), dėl kurio duomenys taptų prieinami bet kuriam svetainės lankytojui.
 • Asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui (profiliavimui).
 • Asmens duomenys nebus perparduodami trečiosioms šalims.


Anoniminiai duomenys (be asmens duomenų), renkami automatiškai:

 • Anoniminiai duomenys (be asmens duomenų) bus perduoti už Europos Sąjungos ribų.
 • Anoniminiai duomenys (be asmens duomenų) nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui (profiliavimui).
 • Anoniminiai duomenys (be asmens duomenų) nebus parduodami trečiosioms šalims.

§11 Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Paslauga renka ir tvarko Naudotojų duomenis remdamasi:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
  - 6 straipsnio 1 dalies a punktas

  duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
  - 6 straipsnio 1 dalies b punktas
  duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.
  - 6 straipsnio 1 dalies f punktas
  tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

 • 2018 m. gegužės 10 d. Įstatymas dėl asmens duomenų apsaugos (2018 m. Įstatymų leidinys, punktas 1000)
 • 2004 m. liepos 16 d. įstatymas. Telekomunikacijų įstatymas (2004 m. Įstatymų leidinys, Nr. 171, pozicija 1800)
 • 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (1994 m. Įstatymų leidinys Nr. 24, 83 punktas)

§12 Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Vartotojų savanoriškai pateikti asmens duomenys:

Paprastai nurodyti asmens duomenys saugomi tik Administratoriaus teikiamos Paslaugos teikimo Paslaugoje laikotarpiu. Jie ištrinami arba nuasmeninami per 30 dienų nuo Paslaugos teikimo nutraukimo (pvz., ištrynus registruoto naudotojo paskyrą, atsisakius naujienlaiškio sąrašo ir pan.).

Išimtis - kai būtina užtikrinti teisėtus Administratoriaus tolesnio šių duomenų tvarkymo tikslus. Tokiu atveju Administratorius saugo nurodytus duomenis nuo Vartotojo prašymo ištrinti duomenis pateikimo momento, bet ne ilgiau kaip 3 metus, jei Vartotojas pažeidžia arba įtaria, kad pažeidė paslaugos teikimo taisyklių nuostatas.

Anoniminiai duomenys (be asmens duomenų), renkami automatiškai:

Anoniminius statistinius duomenis, kurie nėra asmens duomenys, administratorius saugo neribotą laiką, kad galėtų tvarkyti paslaugų statistiką.

§13 Vartotojų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

Svetainė renka ir tvarko Naudotojų duomenis remdamasi:

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis
  Vartotojai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kurią jie gali įgyvendinti pateikę prašymą administratoriui.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis
  Vartotojai turi teisę reikalauti, kad Administratorius nedelsdamas ištaisytų netikslius jų asmens duomenis ir (arba) papildytų neišsamius asmens duomenis, jei Administratoriui pateikiamas prašymas.
 • Teisė ištrinti asmens duomenis
  Vartotojai turi teisę reikalauti, kad Administratorius nedelsiant ištrintų jų asmens duomenis, jei Administratoriui pateikiamas prašymas. Vartotojo paskyrų atveju duomenys ištrinami nuasmeninant duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti Vartotojo tapatybę. Administratorius pasilieka teisę nepateikti prašymo ištrinti duomenis, kad apsaugotų teisėtus Administratoriaus interesus (pvz., kai Naudotojas pažeidė Naudojimo sąlygas arba duomenys buvo surinkti dėl vykdyto susirašinėjimo).
  Naudodamasis naujienlaiškio paslauga, naudotojas turi galimybę pats ištrinti savo asmens duomenis, naudodamasis kiekviename siunčiamame el. laiške esančia nuoroda.
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą
  Vartotojai turi teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą RODO 18 straipsnyje nurodytais atvejais, be kita ko, abejodami savo asmens duomenų teisingumu, ir šia teise naudojasi pateikę prašymą administratoriui.
 • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą
  Vartotojai turi teisę iš Administratoriaus gauti su Vartotoju susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu formatu, tinkamu mašininiam skaitymui, kurie pateikiami Administratoriui pateikus prašymą.
 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu
  Vartotojai turi teisę nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi RODO 21 straipsnyje nurodytais atvejais, ir šia teise naudojasi pateikę prašymą administratoriui.
 • Teisė pateikti skundą
  Vartotojai turi teisę pateikti skundą už asmens duomenų apsaugą atsakingai priežiūros institucijai.

§14 Kreipkitės į administratorių

Su administratoriumi galima susisiekti vienu iš šių būdų

 • El. paštas - bagdanaviciusgvidas@gmail.com / gvidas.service@gmail.com
 • Skambinkite telefonu - | +370 (605) 25 051
 • Kontaktinė forma - galima rasti adresu: /pages/contact


§15 Paslaugų reikalavimai

 • Apribojus slapukų saugojimą ir prieigą prie jų Vartotojo įrenginyje, gali sutrikti kai kurių Svetainės funkcijų veikimas.
 • Administratorius neatsako už Svetainės funkcijų sutrikimus, jei Vartotojas bet kokiu būdu apriboja slapukų saugojimą ir skaitymą.


§16 Išorinės nuorodos

 • Paslaugoje - straipsniuose, pranešimuose, įrašuose ar naudotojų komentaruose - gali būti nuorodų į išorines svetaines, su kuriomis Paslaugos savininkas nebendradarbiauja. Šios nuorodos ir po jomis nurodytos svetainės ar failai gali būti pavojingi jūsų įrenginiui arba kelti grėsmę jūsų duomenų saugumui. Administratorius neatsako už turinį, esantį už Paslaugos ribų.


§17 Privatumo politikos pakeitimai

 • Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu, nepranešdamas Vartotojams, keisti šią privatumo politiką, susijusią su anoniminių duomenų naudojimu ir taikymu arba slapukų naudojimu.
 • Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, apie tai informuodamas naudotojus, turinčius naudotojo paskyras arba užsiprenumeravusius naujienlaiškio paslaugą, el. paštu per 7 dienas nuo įrašų pakeitimo. Tolesnis naudojimasis paslaugomis reiškia, kad Vartotojas perskaitė Privatumo politikos pakeitimus ir su jais sutinka. Jei Vartotojas nesutinka su padarytais pakeitimais, jis privalo ištrinti savo paskyrą iš Paslaugos arba atsisakyti naujienlaiškio paslaugos.
 • Įvesti Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami šiame Paslaugos tinklalapyje.
 • Įvesti pakeitimai įsigalioja juos paskelbus.