RODO


Informacinis įsipareigojimas RODO

Toliau pateikta informacija yra glausta, suprantama ir aiški privatumo politikoje pateiktos informacijos apie duomenų valdytoją, asmens duomenų tvarkymo tikslą ir būdą bei jūsų teises, susijusias su tokiu tvarkymu, santrauka, pateikta tokia forma, kokios reikia, kad būtų laikomasi RODO informavimo prievolės. Išsamią informaciją apie tai, kaip atliekamas duomenų tvarkymas, ir susijusius subjektus galima rasti nurodytoje politikoje.

Kas yra duomenų valdytojas?

Asmens duomenų valdytojas (toliau - valdytojas) yra Toyl Gvidas Bagdanavičius

Kaip galima susisiekti su duomenų valdytoju?

Su administratoriumi galima susisiekti vienu iš šių būdų

 • El. pašto adresas - contact@toyzee.live


Ar administratorius paskyrė asmens duomenų inspektorių?

Pagal BDAR 37 straipsnį administratorius nėra paskyręs duomenų apsaugos pareigūno.

Su duomenų, įskaitant asmens duomenis, tvarkymu susijusiais klausimais turėtumėte kreiptis tiesiogiai į administratorių.

Iš kur gauname asmens duomenis ir kokie yra jų šaltiniai?

Duomenys gauti iš šių šaltinių:

 • iš duomenų subjektų
 • jei registracija atliekama naudojantis socialiniais tinklais, gavus informuotą tų asmenų sutikimą, iš tų socialinių tinklų.

Kokia yra mūsų tvarkomų asmens duomenų apimtis?

Tarnyba tvarko įprastus asmens duomenis, kuriuos savanoriškai pateikia atitinkami asmenys.
(pvz., vardas, prisijungimo vardas, el. pašto adresas, telefonas, IP adresas ir t. t.).

Išsami tvarkomų duomenų apimtis pateikiama privatumo politikoje.

Kokiais tikslais tvarkome duomenis?

Vartotojų savanoriškai pateikti asmens duomenys tvarkomi vienu iš šių tikslų:

 • Elektroninių paslaugų teikimas: 
  -Vartotojo paskyros Svetainėje registravimo ir priežiūros paslaugos bei su ja susijusios funkcijos.
  -Užsakymų apdorojimas
  -naujienlaiškio paslaugos (įskaitant reklaminio turinio siuntimą gavus sutikimą).
  -Komentuoti / pamėgti pranešimus Svetainėje be būtinybės registruotis.
 • Administratoriaus bendravimas su Naudotojais su Paslauga ir duomenų apsauga susijusiais klausimais.
 • Administratoriaus teisėtų interesų užtikrinimas

Kokie yra duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai?

Paslauga renka ir tvarko Naudotojų duomenis remdamasi:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
  -6 straipsnio 1 dalies a punktas
  duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
  -6 straipsnio 1 dalies b punktas
  duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.
  -6 straipsnio 1 dalies f punktas
  tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.
 • 2018 m. gegužės 10 d. Įstatymas dėl asmens duomenų apsaugos (2018 m. Įstatymų leidinys, punktas 1000)
 • 2004 m. liepos 16 d. įstatymas. Telekomunikacijų įstatymas (2004 m. Įstatymų leidinys, Nr. 171, pozicija 1800)
 • 1994 m. vasario 4 d. Įstatymas dėl autorių teisių ir gretutinių teisių (1994 m. Įstatymų leidinys Nr. 24, 83 punktas)

Kokio teisėto intereso siekia administratorius?

 • Galimo reikalavimų nustatymo, tyrimo ar gynybos nuo jų tikslais - teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) apsaugoti savo teises, įskaitant, bet neapsiribojant;
 • Potencialių klientų rizikos vertinimo tikslais
 • Siekiant įvertinti planuojamas rinkodaros kampanijas
 • Norint vykdyti tiesioginę rinkodarą

Kokį laikotarpį tvarkome asmens duomenis?

Paprastai nurodyti asmens duomenys saugomi tik tuo laikotarpiu, kol teikiama paslauga, kuri yra Administratoriaus teikiamų paslaugų dalis. Jie ištrinami arba nuasmeninami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paslaugos teikimo nutraukimo (pvz., ištrynus registruoto naudotojo paskyrą, atsisakius naujienlaiškio prenumeratos ir pan.).

Išskirtiniais atvejais, siekiant apsaugoti teisėtus Administratoriaus interesus, šis laikotarpis gali būti pratęstas. Tokiu atveju Administratorius saugo nurodytus duomenis nuo tada, kai Vartotojas pateikia prašymą juos ištrinti, ne ilgiau kaip 3 metus, jei duomenų subjektas pažeidė arba įtaria, kad pažeidė Paslaugų teikimo sąlygų nuostatas.

Kas yra duomenų, įskaitant asmens duomenis, gavėjas?

Paprastai administratorius yra vienintelis duomenų gavėjas.

Tačiau duomenų tvarkymas gali būti patikėtas kitiems subjektams, teikiantiems paslaugas Administratoriui, kad būtų užtikrinta Paslaugos veikla.

Tokie subjektai gali būti, be kita ko,:

 • Prieglobos įmonės, teikiančios Administratoriui prieglobos ar susijusias paslaugas.
 • Įmonės, per kurias teikiama naujienlaiškio paslauga
 • Įmonės, tarpininkaujančios mokėjimams internetu už Svetainėje siūlomas prekes ar paslaugas (pirkimo sandorio Svetainėje atveju).

Ar jūsų asmens duomenys bus perduoti už Europos Sąjungos ribų?

Asmens duomenys bus perduodami už Europos Sąjungos ribų

Ar jūsų asmens duomenys bus automatizuoto sprendimų priėmimo pagrindas?

Asmens duomenys bus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui (profiliavimui).

Kokias turite teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu?

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis
  Vartotojai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuria naudojasi pateikę prašymą duomenų valdytojui.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis
  Vartotojai turi teisę reikalauti, kad Administratorius nedelsdamas ištaisytų netikslius jų asmens duomenis ir (arba) papildytų neišsamius asmens duomenis, jei Administratoriui pateikiamas prašymas.
 • Teisė ištrinti asmens duomenis
  Vartotojai turi teisę reikalauti, kad Administratorius nedelsiant ištrintų jų asmens duomenis, jei Administratoriui pateikiamas prašymas.

  Vartotojo paskyrų atveju duomenys ištrinami nuasmeninant duomenis, pagal kuriuos galima identifikuoti Vartotoją.

  Naudodamasis naujienlaiškio paslauga, naudotojas turi galimybę pats ištrinti savo asmens duomenis naudodamasis kiekviename siunčiamame el. laiške esančia nuoroda.

 

 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą
  Vartotojai turi teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą RODO 18 straipsnyje nurodytais atvejais, pavyzdžiui, užginčyti savo asmens duomenų teisingumą, ir šia teise naudojasi pateikę prašymą administratoriui.

 

 • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą
  Vartotojai turi teisę iš Administratoriaus gauti su Vartotoju susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu formatu, tinkamu mašininiam skaitymui, kurie pateikiami Administratoriui pateikus prašymą.

 

 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu
  Vartotojai turi teisę nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi RODO 21 straipsnyje nurodytais atvejais, ir šia teise naudojasi pateikę prašymą administratoriui.

 

 • Teisė pateikti apeliacinį skundą
  Vartotojai turi teisę pateikti skundą už asmens duomenų apsaugą atsakingai priežiūros institucijai.